Nieuwsbericht 29-6-2021

Beste wijkbewoner(s),

In de afgelopen weken hebben wij, Duurzaam Kloosterveen, gesprekken gevoerd met de gemeente Assen over de transitie visie warmte. Het resultaat van deze gesprekken is een addendum: een on-losmakend officieel stuk wat aan de warmte transitie visie zal worden toegevoegd.

Het addendum zal zeer binnenkort ook met de mee-denkgroep besproken worden. Ook is het addendum aangeboden aan het college. Wanneer het college hier haar goedkeuring aan verleend zal het addendum ook nog in de raad aangeboden worden tijdens een raadsvergadering. Gezien het feit dat we al bijna zomervakantie hebben en dat de agenda van de raadsvergadering al een tijd vol staat is de verwachting dat dit na de zomervakantie zal zijn.

Zoals in de inleiding van het addendum te lezen valt zal deze leidend zijn voor de wijk Kloosterveen. Wij, als Duurzaam Kloosterveen, denken dat we met dit addendum een voor de wijk maximaal haalbaar resultaat hebben weten te bewerkstelligen, waar ook onze gesprekspartners (wethouder Dekker,
wethouder Vlieg, dhr. Meijerman en mevr. Barendregt) van de gemeente Assen zich in kunnen vinden. Wij blijven dan wel voor de Gemeente Assen een van de twee wijken waar eerst naar wordt gekeken, maar de bewoners zijn tot niets verplicht: geen dwang dus om aan een warmtepomp te gaan. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Het addendum gaat in op de techniek, de kosten, 2030, dwang en de betekenis van Kloosterveen als startwijk.

De kosten bij de eventuele aanschaf van een warmtepomp kunnen mogelijk hoger uitvallen dan in eerste instantie (€5000 – €15000) genoemd werd. Hoeveel hoger hangt af van je woning en de aanpassingen die nodig zijn voor zo’n warmtepomp. Denk hierbij aan aanpassingen van vloerverwarming enz. Zeker voor huizen gebouwd voor 2012 moet er gedacht worden aan kosten voor het warmteafgifte systeem die kunnen gaan oplopen. Een berekening voor deze kosten zullen wij binnenkort op onze site plaatsen.

Vanuit Duurzaam Kloosterveen hebben wij ook steeds kenbaar gemaakt dat wanneer je een warmtepomp aanschaft, wij heel graag informatie van je zouden willen ontvangen. Denk hierbij voornamelijk aan de kosten, aanpassingen aan je woning en ook heel graag de energiekosten. Ook zijn we benieuwd naar hoe de warmtepomp bevalt. Uiteraard zullen we alle informatie vertrouwelijk behandelen. Een van de kerntaken die de werkgroep Duurzaam Kloosterveen zich tot doel heeft gesteld is transparantie geven in wat wij doen. Dit alles vanuit een informerende rol namens bewoners uit Kloosterveen. We realiseren ons dat het niet alle bewoners uit Kloosterveen betreft, maar wel een substantiële groep. Voor het vervolg zal Duurzaam Kloosterveen zich blijven inzetten. Informatie verstrekken aan wijkbewoners, gesprekken aangaan met de Gemeente Assen en/of de landelijke politiek. Ook blijven we bij nieuwe ontwikkelingen de pers inlichten. De Gemeente Assen heeft verder beloofd om zich in te zetten dat alle huidige en nog komende opties voor deze warmtetransitie voor de wijkbewoners open gehouden worden. Wij als team Duurzaam Kloosterveen zullen je straks gaan helpen door via onze website de voorliggende keuzes toe te lichten.
Er komt dus een informatief stuk op onze website met als titel: de gemeente benadert mij over de warmtetransitie van mijn woning: wat nu te doen, waar moet ik op letten? We adviseren je om het addendum goed door te lezen!

Zoals aangegeven denken we met dit addendum een goede stap te hebben gezet in het participeren met de Gemeente Assen en het creëren van draagvlak onder de inwoners van Kloosterveen. Het is een unieke situatie dat een vastgestelde visie toch weer terug gaat naar de raad. Voor zover ons bekend is dit nog niet eerder voorgekomen. Het addendum betreft een zorgvuldig democratisch proces waarin geven en nemen een belangrijke rol heeft gespeeld.


Groet,
Anita de Rijke
06-28803024

Nieuwsbericht 6-6-2021

Beste lezer(s),

Afgelopen woensdag hebben wij als team Duurzaam Kloosterveen wederom gepsroken met wethouder Dekker over de warmtetransitievisie. Ook ditmaal nam wethouder Vlieg deel aan het gesprek alsmede ook Geske Barendregt en Wouter Meijerman (voorzitter).

N.a.v de vorige bijeenkomst, j.l. 19-5, heeft ons team de visie op een aantal punten aangepast. We hebben deze aangepaste visie afgelopen vijdag, dus 29-5, per mail naar de bovengenoemde deelnemers gestuurd. In de afgelopen meeting hebben zij aangegeven de herschreven visie wel te hebben gelezen, maar nog geen gelegenheid hebben gehad om hier naar ons toe inhoudelijk op te reageren. Dit zorgde voor enige verwarring en discussie over wat dan de insteek was van de
vergadering. Na overleg hebben we besloten om een aantal kernpunten te bespreken die dan mogelijk in de visie aangepast gaan worden.

Er ontstaat overeenstemming dat de warmtepomp of all-electric oplossing zoals deze voor de wijk Kloosterveen door de gemeente als voorkeursalternatief bedacht was, slechts voor een beperkt aantal woningen (die welke zijn gebouwd na 2012) een mogelijke haalbare oplossing is om van aardgas af te
gaan. De overige (het merendeel) van de woningen van Kloosterveen zijn onder oudere bouwnormen gebouwd en zijn veelal ingericht voor hoge temp. verwarming (HTV). De overstap voor deze woningen naar all electric, wat een lage temp verwarming (LTV) betekent, brengen aanzienlijke afschrijvingen en
verbouwingen met zich mee: een vloerverwarming andere radiatoren ander buizenstelsel aanpassingen voor inbouw van de warmte-unit etc.

We zijn op dit punt een aantal dingen met elkaar overeengekomen:

 • wie naar een all-electric systeem wilt gaan op een vrijwillige basis staat hierin natuurlijk helemaal vrij
 • wiens huis niet geschikt is voor een all-electric systeem hoeft niet hierop over te stappen. B.v woningen die gebouwd zijn voor een hoog temperatuur verwarming.
 • de gemeente zal samen met de bewoner(s) zoeken naar andere uitvoerbare technieken
 • de huiseigenaar bepaalt uiteindelijk zelf of er wordt overgegaan. Verder hebben we de kosten besproken. Het belangrijkste punt hierbij is de veronderstelling van de gemeente Assen (referentie de warmtevisie) dat de kosten bij een overgang naar all-electric tussen de € 5.000 en € 15.000 liggen, terwijl Duurzaam Kloosterveen inmiddels met voorbeelden stelt dat die kosten € 50.000 of nog hoger en zelden lager liggen. De redenen voor een dergelijk groot verschil zijn: De informatie die de gemeente heeft gebruikt gaat vooral uit van de nationale kosten (buiten de voordeur) terwijl de particuliere kosten (achter de voordeur) juist de hoogste kosten voor bewoners meebrengen. De adviseurs van de gemeente hebben gemeend om de kosten uitsluitend te baseren op de aanschaf
  en installatie van de warmtepomp, maar zoals hiervoor al verwoord liggen de hoogste kosten bij de ombouw van het warmtesysteem in huis van HTV naar LTV. Overigens in geen van de bekende cijferinfo wordt rekening gehouden met de kosten als vervroegde afschrijving: noch de kosten, noch de
  milieuconsequenties daarvan in de toch gewenste circulaire economie. Een geheel ander aspect van kosten is de waarde vermindering van de woning als daar een vorm van dwang bij zou bestaan om op dat moment dure aanpassingen in het huis te realiseren als het huis verkocht wordt. Partijen komen t.a.v deze discussie overeen:
 1. Wie bepaalt wat betaalbaar is?
  ◦ De huiseigenaar bepaald zelf wat is betaalbaar. Geen dwang zal worden toegepast om leningen aan te gaan.
  ◦ Het moet woonlasten neutraal zijn, de woning eigenaar bepaalt zelf wat woonlasten neutraal is en kiest zelf om wel of niet over te gaan
 2. Kosten moeten correct worden weergegeven en transparant worden gecommuniceerd.

Vanuit de discussie over kosten wordt het punt aangestipt dat in de warmtevisie Kloosterveen is aangewezen als zogenaamde startwijk. Gemeente Assen licht toe dat dit conform de systematiek gedaan is en ook noodzaak was om ondersteunende gelden voor deze warmtevisie bij het rijk te
verkrijgen. Duurzaam Kloosterveen geeft aan dat focus op de wijk Kloosterveen ook negatieve consequenties voor de bewoners hebben kan, immers het idee is toch dat juist met die wijken “meters” moeten worden gemaakt. Duurzaam Kloosterveen is van mening dat de gemeente Assen veel beter
vanuit de strategie om laag hangend fruit te plukken (lees alle woningeigenaren in heel Assen te bereiken die deze warmtetransitie al voor 2030 een zet willen geven) zou moeten opereren en dus niet alleen naar hun wijk maar vanaf het eerste moment van campagnes etc beter naar heel Assen zou moeten kijken.

Over Kloosterveen als startwijk zal de volgende bespreking nog worden teruggekomen (in het kader van de 2030 discussie). Wel wordt op voorhand door de gemeente Assen toegezegd dat er geen negatieve consequenties bij het label startwijk voor de bewoners zullen zijn. Dat kan door te omschrijven wat een
startwijk wel en niet inhoudt. En dat een startwijk niet betekend dat er extra verplichtingen kunnen worden opgelegd. Tevens wordt er omschreven in de warmte visie dat mocht er een verplichting aan startwijk op landelijk niveau worden opgelegd dat dan het label startwijk van de wijk wordt afgehaald.

Besloten wordt de bespreking te vervolgen op dinsdag 8 juni. Daar komen dat de volgende punten tenminste aan de orde: 2030 en dwang.

Tot zover een samenvatting van onze vergadering van afgelopen woensdagavond. We willen nogmaals benadrukken dat Duurzaam Kloosterveen niet tegen verduurzaming is. We willen daarom ook graag met mensen in contact komen die hun huis willen verduurzamen of er op dit moment mee bezig zijn. Graag horen/lezen we jullie bevindingen. Uiteraard zal dat, indien gewenst, door mij volledig vertrouwelijk behandeld worden en bij doorzetting naar het team van Duurzaam Kloosterveen zal ik dan ook je gegevens onleesbaar maken.

Verder heeft heel Kloosterveen in de afgelopen periode en flyer van Duurzaam Kloosterveen in de brievenbus gekregen. Hierbij zou ik alle bezorgers ontzettend willen bedanken voor de moeite: Didi, Yorn, Reina, Minne, Nadine, Mart & Jolanda, Dick & Marjanne, Bianca, Tamara & Yenthe, Joel, Marco, Lisanne, Rosalie, Shanique, Fabienne, Nicki, Chris en de mensen van de Kloosterhaven jullie zijn toppers!!!

Het is er nog niet eerder van gekomen, maar er is nog een wijkbewoner die we ontzettend bedanken voor het werk wat hij heeft gedaan. Cornè bedankt voor het ontwerpen van het logo van Duurzaam Kloosterveen!!!

Groet,
Anita de Rijke
06-28803024