Nieuwsbericht 07-06-2023 Zonnepanelen

Werkgroep Duurzaam Kloosterveen heeft in eerdere berichten aangegeven relevante informatie te verstrekken wanneer hier aanleiding voor is. De aanleiding voor deze bijdrage is het groot aantal zonnepanelen in onze wijk en wat daar de gevolgen van kunnen zijn.

U kent onze missie: een betaalbare en haalbare warmtetransitie voor de huishoudens in onze wijk. Met de nieuwe wethouder, Martin Rasker, zijn we inmiddels in heel wat rustiger en constructiever vaarwater gekomen. Iedereen mag zelf uitmaken welke en wanneer stappen op weg naar “aardgasloos” gemaakt worden. Het overall doel blijft daarbij wel staan: we moeten met zijn allen de CO2 emissie naar beneden brengen en uiteindelijk (2050) “op nul” uitkomen.

Wie nu door onze wijk loopt, ziet ook dat er wel wat verandert: langzamerhand vullen daken zich met zonnepanelen.

Dit stuk schrijven we omdat door die vele zonnepanelen er wel een probleem aan het ontstaan is. Een zogenaamde energiecongestie: het net kan het hier en daar niet altijd meer aan….

Wat is nu precies het probleem?

Het elektriciteitsnet in onze wijk, de bekabeling dus, is ontworpen voor een bepaalde vraag. We hebben eerder gewaarschuwd dat een grote toename van warmtepompen en het laden van elektrische voortuigen in de wijk meer gaat vragen dan waarop het net is ontworpen. Dit probleem, dat zich logischerwijs in de winter kan gaan voordoen, is nog niet aan de orde geweest. Maar we gebruiken dat elektriciteitsnet nu ook  ook voor de teruglevering van niet gebruikte opgewekte stroom van onze zonnepanelen. Hoe meer panelen, hoe meer aanbod en dat kan het elektriciteitsnet op een zonnige dag rond het middaguur, naar wij hebben geconstateerd, niet overal meer aan.

Door die leveringspiek loopt namelijk de spanning lokaal op. Dat kan binnen zekere grenzen geen kwaad, maar bij zo’n 250 volt, wordt de levering in gebieden (straten of wijkdelen) door de netbeheerder afgeschakeld. Dat is vervelend voor mensen met zonnepanelen. De “verkoop” van hun overtollige stroom stopt daarmee immers ook. Overigens is dat een goede zaak voor ons allen, want onze elektrische apparatuur blijft dan wel heel!

Het is de verwachting dat we bij een onveranderd elektriciteitsnet dit verschijnsel zullen zien toenemen: steeds meer zonnepanelen en dan in de zomer als de zon het hoogst staat geeft meer toelevering op het net enz…

We hebben zeer recentelijk met de wethouder hierover van gedachten gewisseld. Het nadeel van dat afschakelen is, dat het terugverdienmodel van die zonnepanelen niet meer voor de volle 100% opgaat. De oplossing is helder: aanpassing en uitbreiding van het net.  De gemeente is hier al volop over in overleg met de netbeheerder. Maar Kloosterveen, Assen, Drenthe.. we staan in de rij: dit probleem ontstaat overal en de netbeheerders kunnen geen ijzer met handen breken. Wel is het zo dat Assen vergevorderd is met een overall plan en dat maakt het weer aantrekkelijk voor de netbeheerders om ons wat voorrang te geven om deze problemen op te lossen.

Tja, tot die tijd zullen we dit probleem echter zien “groeien”.

Kunnen we dan helemaal niets anders tot die tijd doen? We hebben de wethouder voorgesteld om grootleveranciers pas een vergunning te geven voor plaatsing van zonnepanelen als ze deze niet op zuid richten (waaruit natuurlijk de piekstroom te verwachten is) maar op zuidwest en zuidoost, daarmee belasten ze het net meer in de ochtend en avond. Eerder adviseerden we op onze site dat het zonder meer ook zin heeft om daar zelf bij plaatsing van uw panelen ook rekening mee te houden: hoe meer u uw leverantie over de dag weet uit te smeren, hoe minder u hoeft terug te leveren want eens houdt de salderingsregeling op en zult u uw overbodige stroom voor een fractie van wat u er wel voor betalen moet verkopen. 

Het net kent drie groepen, tot op zekere hoogte 3 aparte elektriciteitsnetten. Als u omvormers op de panelen gebruikt die op 1 groep leveren, kies dan op voorhand een groep waar de spanning rond een zonnig middaguur het laagst is. Op die groep zitten dan de minste zonnepanelen in uw straat of wijk aangesloten. Het heeft zin om zo’n eenvoudige meting te doen voordat uw installateur een groep kiest.                              

De salderingsregeling 

Met deze regeling krijgt u even veel voor uw geleverde stroom per KWh terug als waarvoor u betaalt als uw stroom uit het net nodig heeft. Uw verbruik in de winter wordt zo mooi gecompenseerd door het terugleveren van stroom in de zomer. De salderingsregeling is daarmee gunstig voor zonnepaneelbezitters, maar ongunstig voor mensen die ze niet hebben: op energie zit zowat voor de helft van het bedrag belasting en die loopt de staat met deze regeling mis. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het in stand houden van het net, die kosten zitten ook in de elektriciteitsprijs en zonnepaneelhouders betalen daar dan (gedeeltelijk) niet meer aan mee. Het geld moet ergens wel vandaan komen en wordt dan bijvoorbeeld afgerekend door een iets hogere prijs voor iedereen af te spreken.

Het voornemen was (daarom) om de salderingsregeling af te bouwen na 2025 totdat deze in 2030 of zo ophoudt te bestaan. Een rekenvoorbeeldje: als u nu voor een KWh 40 cent betaald, krijgt u 40 cent voor elke KWh die u niet direct gebruikt en dus terug levert. Als de salderingsregeling er niet meer is, dan zult u geen 40 cent maar ca 16 cent terugkrijgen. Dus ca 40% van wat u eerst kreeg.

Gelet op het feit dat je al een hele piet bent als je de helft van je zonnestroom direct zelf gebruikt, dus dat je de helft terug levert, is het eenvoudig uit te rekenen dat dit wel een hele zure appel is om door te bijten: stel uw panelen leveren 5000 KWh per jaar dan scheelt dat in dit rekenvoorbeeld toch 600 euro per jaar….

De 1e kamer moet de afloop van de salderingsregeling nog goedkeuren en daarvoor is momenteel geen meerderheid voor te verwachten. Tegenover elkaar staan de wens zonnepanelen te stimuleren en het kostenplaatje voor ons allen en het mislopen van belasting. Ook zou afschaffen oneerlijk zijn voor al die mensen, denk ook aan mensen die huren, die nu nog geen zonnepanelen hebben.

CO2

Feit is dat zonnepanelen hoe dan ook de CO2 uitstoot echt 1 op 1 vermindert. Dat is met bijvoorbeeld de overgang naar een warmtepomp nog zo maar niet te zeggen: met een warmtepomp (lees het artikel op onze site daarover maar na) ruilt u bij elke bespaarde m3 aardgas uit met ca 3 KWh elektriciteit. En die warmtepomp gebruikt u nu net weer op het moment dat de zonnepanelen niet veel presteren, namelijk in de winter. De elektriciteit uit uw stopcontact wordt dan voor een groot deel opgewekt met fossiele brandstof en die komt door ons internationaal koppelnet bijvoorbeeld ook nog eens voor een deel uit Duitsland en onze buren gebruiken zelfs nog veel bruinkool en dat is 4 keer “zo vies” als aardgas. Let wel: een groene stroom contract doet daar niets van af, dat is een papieren wereld voor het stimuleren van vergroening op de langere termijn: de leverancier koopt een certificaat groene stroom bijvoorbeeld uit Noorwegen waar ze veel met waterkracht werken. Omdat dat dus geld kost, is er uiteindelijk wel een kracht, een beweging, dat uw leverancier eieren voor zijn geld kiest en daadwerkelijk gaat investeren in eigen groene stroom en legt dan bijvoorbeeld een windenergiepark aan. De stroom uit uw stopcontact is echter niet anders dan die van uw buurman die geen groene stroom contract heeft afgesloten.

Zowel de noodzakelijke aanpassingen aan het elektriciteitsnet, als de overgang waarbij iedereen zonnepanelen of windenergie als energiebron gebruikt, vragen tijd. We zitten duidelijk in een overgangsperiode waarbij het elektriciteitsnet nog niet op orde is en waar we nog geen echt duurzame stroom hebben (nu ongeveer 15% van alle verbruik. De reductie van CO2 emissie wordt steeds groter als we doorgaan met de stroom uit fossiele energie uit te faseren.

Nieuwsbericht 05-01-2023

Duurzaam Kloosterveen: hoe gaan we verder? 

U heeft in de lokale kranten kunnen lezen dat wij als werkgroep Duurzaam Kloosterveen richting ons gemeentebestuur in “slaapstand” gaan. 

Het overleg met de gemeente is wat ons betreft geslaagd: de dwang om dure investeringen te doen voor 2030 is er af. In Assen is een nieuw gemeentebestuur gekozen. De nieuwe wethouder voor energietransitie, Martin Rasker voert een ander, en voor wat de werkgroep betreft, realistischer beleid. Dat we dit samen met de wijk bereikt hebben, is een compliment aan u allen waard: we waren samen in staat om in no-time politieke druk te organiseren! Beste wijkbewoners,

Daarmee sluiten we een hoofdstuk af, maar het boek dat warmtetransitie heet is verre van uitgelezen. Om die reden houden we dan ook de site: www.duurzaamkloosterveen.nl in de lucht en zullen we als daar aanleiding toe is u blijven informeren.

Er staat al veel over de warmtepomp, de hoge energieprijzen en zonnepanelen op onze site geschreven, desalniettemin wil ik er toch nog even aandacht voor vragen. 

Prijsplafond 

De energieprijzen rijzen de pan uit. Daarom heeft de nationale overheid besloten een prijsplafond voor 2023 in te stellen. 

Het is een beetje ronddraaien van geld, want dat plafond wordt vooral uit de energiebelasting betaalt: die is een stuk hoger dan in welk ander Europees land dan ook. 

Het komt er op neer dat u volgende jaar over de eerste 1200 m3 gas en de eerste 2900 KWh elektriciteit een maximum bedrag betaalt; € 1.45  voor 1 m3 gas en € 0,40 voor 1 KWh.

Omdat uw energiecontract niet perse 31 december afloopt en 1 januari ingaat, is voor het verrekenen van het plafond het jaar 2023 opgedeeld in stukjes waarbij elk stukje, laat dat steeds een volle maand zijn, goed is voor een deel van die 1200 m3 en die 2900 KWh. Op basis van de ervaring over stookgedrag krijgt de wintermaand een forser deel van de taart dan een zomermaand.

Het is rekenkundig goed bedoeld, maar dit kan u met een (hybride) warmtepomp en zonnepanelen parten spelen. Loopt uw contract bijvoorbeeld af eind september en start de nieuwe periode dus begin oktober, dan heeft u straks in 2023 te maken met 9 maanden en nog eens apart 3 wintermaanden. U kan geen ongebruikte m3 en KWh’s meenemen naar de tweede hier 3 maanden periode. Heeft u een warmtepomp dan verbruikt u in die 3 maanden enorm veel KWh’s waarbij u  logischerwijs zwaar over het plafond heen kan gaan. Boven de norm gekomen betaalt u de hoofdprijs voor die kWh’s. Had u nog de gasgestookte ketel dan is het in dat geval prijswijs om op gas het huis te verwarmen.

Er stond niet lang geleden een aardig stukje in de plaatselijke courant waar iemand uit Veenhuizen dit overkomt. Het lezen waard….  https://dvhn.nl/ drenthe/Warmtepomp-peperduur-door-prijsplafond-28133501.html     

Het plafond gaat uit van een gezinssituatie. Maar zoals ik hieronder zal toelichten, gaat dat plafond blijkbaar in zijn uitwerking niet uit van een huishouden die al een investering heeft gedaan en een (hybride) warmtepomp heeft aangeschaft, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. 

In andere stukjes op onze site heeft u kunnen lezen dat als vuistregel: de prijs van warmte die 1 m3 gas ons geeft overeenkomt met 10 KWh bij een elektrische kacheltje en 3 KWh bij een warmtepomp.

Daaruit kan u eenvoudig berekenen dat de investering van een warmtepomp alleen kan worden terugverdiend als de prijs van 1 m3 gas meer dan 3 keer zo hoog is als van 1 KWh. Het is dus bizar dat straks in 2023 de belasting op energie weer fors stijgt. Er komt voor iedere m3 gas  € 0,04 bij. Het equivalent aan warmte uit een warmtepomp dus 3 KWh brengt het totaal op     € 0,18. Dat stimuleert de overstap naar elektrisch niet! 

Een extra investering van zonnepanelen zorgt er voor, zeker nu met de salderingsregeling dat u gebruikte KWh’s mag wegstrepen tegen geleverde KWh’s, maar zoals eerder toegelicht de salderingsregeling is eindig: na 2024 wordt die regeling afgebouwd en krijgt u maar een fractie terug van de niet direct gebruikte geleverde KWh’s en betaalt u het volle pond voor de afgenomen KWh’s. De geleverde KWh’s zitten vooral in de zomerperiode en de gebruikte KWh’s in de winterperiode. Onderschat het stroomgebruik van de warmtepomp niet. Een steekproef in mijn buurt: die ene week met temperaturen tot -10 graden gaf een gebruik van 45 Kwh per dag! 

Even alles op een rij:

Het is echt de vraag of 2023 een goed jaar is voor het gebruik van een warmtepomp. Heeft u geen zonnepanelen dan zou ik willen adviseren om hierover goed na te denken en u goed te laten informeren: u gaat immers een fors aantal dure KWh’s in 2023 inkopen. Met een warmtepomp gaat het totale verbruik, naar verwachting, ver boven de 2900 KWh van het prijsplafond komen. 

Heeft u een contract dat, zoals in het voorbeeld begint en eindigt op een moment in het jaar waardoor u in een paar aparte wintermaanden terecht komt, dan zou ik u het gebruik in 2023 (jaar met het prijsplafond) in die paar wintermaanden ook niet adviseren zelfs al heeft u zonnepanelen.

Het gebruik van een elektrisch kacheltje of infraroodpaneel  is duur maar kan in een aparte ruimte voor een paar uur toch een praktische oplossing zijn. Heeft u zonnepanelen? Dan zeker nu met de salderingsregeling kan deze elektrische warmte u toch gas besparen.

Dick van den Brand. 

Lid van de Werkgroep DuurzaamKloosterveen  

Nieuwsbericht 20-9-2022

Beste buurtgenoten, 

Het is al een paar maanden geleden dat het team Duurzaam Kloosterveen van zich liet horen. Er zijn in die tijd ontwikkelingen geweest. Daar willen we u in dit stuk een update over geven.

Nieuwe gemeenteraad, nieuwe wethouders. 

Kloosterveners, maar ongetwijfeld meer Assenaren, hebben gesproken: het oude gemeentebestuur is naar huis gestuurd en een nieuw bestuur is aangetreden. Uit onze eigen gelederen is Anita de Rijke als gemeenteraadslid voor ASSEN CENTRAAL gekozen. Het spreekt voor zich dat zij nu vanuit die plek met ondersteuning van het team Duurzaam Kloosterveen zaken t.a.v de warmtetransitie goed in de gaten kan en zal houden. 

Groen Links is niet teruggekeerd in de coalitie, waarmee ook Karin Dekker (Groen Links) als wethouder is opgevolgd door Martin Rasker (VVD).

Kort na zijn aantreden hebben we als team Duurzaam Kloosterveen met hem van gedachten gewisseld, uiteraard over Kloosterveen maar ook  over de waterstofeconomie die er in plaats van het huidige aardgas lijkt te komen.

Wethouder Rasker was zich op dat moment nog aan het oriënteren en en inwerken. We hebben afgesproken dat we na behandeling van de zogenaamde energienota (waar feitelijk ook de warmtetransitienota onder valt) weer contact zullen hebben. Het ziet er in ieder geval naar uit dat wethouder Rasker heel wat realistischer en daardoor minder “penetrant” (ongezond ambitieus) naar de opgave van de warmtetransitie voor Kloosterveen kijkt.  

We hebben binnen ons team afgesproken dat Dick van den Brand nu vooral het gezicht van Duurzaam Kloosterveen zal zijn. Eerder was dat vooral een duet met Anita de Rijke en Dick. Deze wijziging vind plaats omdat nu ook een rol heeft binnen ASSEN CENTRAAL, dat deel uitmaakt van de nieuwe coalitie.

Hoge energieprijzen

De prijzen rijzen de pan uit. Verhogingen van de gasprijs en verhoging van de elektriciteitsprijzen buitelen over elkaar heen. Voor degenen die geen vast contract hebben bij hun energieleverancier, zorgt dat voor hoge maandelijkse lasten. Voor de mensen die nog een vast contract hebben, is het een kwestie van tijd of ook zij krijgen daarmee te maken.  Vooral in Nederland zijn de prijzen hoog. Ik hoor vaak de vraag: hoe dat kan, we zijn immers nota bene ook “gasland”? Het antwoord is simpel: bij elke verhoging moet ook weer een bepaalde belasting worden opgeteld. Ten opzichte van bijvoorbeeld België, waar de belastingdruk veel lager is, zijn we dus “de sjaak”. 

De gasprijs is vervolgens nog steeds gekoppeld aan de elektriciteitsprijzen; deels is dat logisch want we gebruiken nog steeds veel gas om onze elektriciteit op te wekken, maar deels is dat raar, want het aandeel duurzaam opgewekte stroom heeft geen last van de hoge gasprijs op de wereldmarkt. Als we deze feiten laten bezinken, dan is de conclusie dat vooral de rijksoverheid aan zet is om iets aan die prijzen te doen. Daar maken ze niet veel haast bij: het is zo uit te rekenen dat hoge energieprijzen veel belasting (miljarden per maand) extra in het laatje brengen. Daarnaast, en daar gaan we hierna op door, geven de hoge energieprijzen een zetje aan de warmtetransitie.

Wat zelf te doen aan de hoge prijzen? Hoe kunt u verduurzamen?

Om te beginnen maakt het veel uit of u uw woning huurt of dat u woningeigenaar bent. Als woningeigenaar kan je immers zelf gaan investeren in verdergaande maatregelen.

Iedereen kan echter opletten om het verbruik van energie te beperken: denk aan eenvoudige maatregelen: zoals tocht-strips, led-lampen, folie achter radiatoren. Maar ook korter douchen en apparatuur zo weinig mogelijk stand by laten staan. Denk verder eens aan de waterpomp in de tuin en zet de verwarming alleen aan waar de ruimten gebruikt worden. Zet buitenverlichting uit maar let wel op dat een dergelijke verlichting ook een inbraak preventieve werking heeft.

Huiseigenaren kunnen kijken naar verdergaande maatregelen: een betere isolatie van het huis en dubbel glas. Beide maatregelen zijn altijd lonend waarbij het mes aan twee kanten snijdt: kostenbesparend en duurzaam. Hetzelfde geldt voor de keuze van zonnepanelen. Nu is zo’n beslissing over zonnepanelen wel iets om even heel goed bij stil te staan. Een paar maanden geleden hebben we hierover op onze site informatie gegeven, waarin we een stuk of 10 aandachtspunten benoemd hebben die bij de aanschaf een rol spelen. Aanvullend: als u zonnepanelen overweegt, dan kunt u daar beter niet te lang mee wachten. U bent niet de enige in deze voor energie roerige tijden en de inflatie zorgt er ook voor dat de prijzen voor aanschaf en installatie hard stijgen. (ons zijn gevallen bekend van 20-25% in nog geen 9 maanden tijd).

Dan de warmtepomp.

Hier is de keuze tussen hybride (pomp in combinatie met de gasketel) en all electric, dus volledig zonder gasverwarming.

Op dit moment hebben we daarover de volgende adviezen. 

Zoals in een ander stuk op onze site te lezen is, kunt u met een warmtepomp het verbruik van gas inwisselen door gebruik van elektriciteit.

Ruwweg vervangt u om dezelfde warmte in huis te krijgen met zo’n pomp 1 m3 gas voor 3 kWh. (het hoge rendement ca 300%  meegerekend). 

Of dit prijstechnisch loont, hangt af van de (verhouding van de) prijzen van een m3 (kubieke meter) gas en een kWh (kilowattuur) elektriciteit. Als een m3 gas 3 keer zo duur is als een KWh dan schiet u niets op met de investering. Als een m3 gas zeg een factor 5 duurder is dan een KWh dan gaat het lonen. Wat u van uw investering en onderhoudskosten door besparing terugkrijgt, hangt dan af hoeveel m3 gas u per jaar gaat besparen. Hier kan de rijksoverheid natuurlijk met de hoge belastingen “aan knopjes draaien”. Een beleid gericht op “gasloos” zou dan zijn om die verhouding tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs groot te maken.

Kunt u de warmtepompoptie combineren met zonnepanelen dan wordt het verhaal anders: gunstiger. In dat geval wekt u zelf (een deel van de) elektriciteit op. Met die zonnepanelen snijdt dan het mes aan twee kanten.

Als u warmte in huis wilt krijgen door elektrische kacheltjes of door middel van infraroodpanelen, dan wijzen we er op dat het rendement van  kacheltjes bij lange na niet het rendement van een warmtepomp haalt. Het kostenplaatje voor die warmte is zo maar 10x hoger dan met gasverwarming. Infraroodpanelen geven warmte waar ze rechtstreeks op stralen. Vergelijk het met terrasverwarming, van boven voelt u daar verwarming maar de benen blijven koud. De toepassing van deze twee opties zit daarmee vooral bij een tijdelijke verwarming van een ruimte waarin u bijvoorbeeld op gezette tijden eet of werkt.     

Nog een waarschuwing over de warmtepomp. Deze techniek ontwikkelt zich nog steeds. Ze worden dus steeds beter. Het is dus als het kopen van een nieuwe TV waarbij volgend jaar een veel beter presterend model voor dezelfde prijs te koop is. Wat echt een dingetje is om in de gaten te houden, is het gebruikte gas in het verder gesloten systeem van zo’n pomp. Warmtepompen bevatten (zie ook de koelkasten en airco’s) een zogenaamd lage temperatuur kokende vloeistof (een gas bij normale temperatuur en druk). Juist dat verkoken van vloeibaar gas onder druk naar gasvorm wordt gebruikt om het ding te laten werken. Die stof is dus erg belangrijk en onmisbaar. Het probleem is dat de best presterende stoffen slecht zijn voor het milieu (aantasten ozonlaag en broeikaseffect). Dat weten ze in Europa al lange tijd en er is regelgeving in de maak om dergelijke stoffen te verbieden. Maar het is niet mogelijk om met een bestaande warmtepomp zomaar over te stappen op een ander gas. Zolang dat systeem een gesloten systeem blijft (denk aan uw koelkast), is er niets aan de hand, maar als die stof er door een lek of iets dergelijks uitloopt, dan zal het duur zo niet onmogelijk zijn om nog aan die stof te komen. U voelt misschien al aan waar dit toe kan leiden: er is een financieel risico dat als u nu een warmtepomp koopt daar mogelijk voor straks een verboden stof in zit (met nadruk op “mogelijk” want wij weten ook niet wanneer dat daadwerkelijk gaat spelen). 

Hybride of volledig van het gas af.? 

Om te beginnen is er een zeer groot verschil in wat u moet investeren. Een hybride pomp staat er met de huidige subsidie voor pakweg € 4000-5000. Let er wel op of uw huidige CV ketel er geschikt voor is. De besparing aan m3 gas met zo’n hybride warmtepomp is beperkt tot zeg maar de minder warme en koude maanden (pak weg de 2  overgangsmaanden naar de herfst/winter toe en de 2 maanden naar de lente/zomer toe). De CV ketel blijft bestaan en verzorgt nog steeds voor het hele jaar door heet water uit de kraan en levert de verwarming van de twee koudste wintermaanden als de warmtepomp dit in uw bestaande warmteafgiftesysteem niet trekt. Grofweg zult u met het hybridesysteem ongeveer de helft van uw gasrekening terug kunnen brengen. Maar die wisselt u wel in met een hogere elektriciteitsprijs doordat u voor elke m3 gas 3 KWh gaat verbruiken. 

De volledig “van het gas af” optie met een elektrische warmtepomp kent een heel wat hoger prijskaartje dan hybride, zet maar een “0”, achter de investeringskosten als u tenminste hetzelfde comfort in uw huis wilt hebben. Hoe komt dat? U moet nu, naast een veel groter warmtepompsysteem, ook het warmteafgifte systeem: andere radiatoren en/of vloerverwarming, mee gaan begroten. Ook moet een warm water boiler worden aangeschaft. De warmtepomp staat er nu immers alleen voor, dus ook als het echt koud is buiten. Zie voor meer gedetailleerde informatie over deze all electric oplossing eerder geplaatste artikelen op onze site.

Zet deze beslissing altijd af dat met de warmtepomp de elektriciteitsrekening hoger wordt en dat u mogelijk ook nog uw keukenapparatuur moet gaan aanpassen en niet in de laatste plaats dat u met deze optie uw gasaansluiting voor altijd verliest. Dus deze keuze is feitelijk een one way ticket.

Wij kunnen dan ook, zelfs als we alleen naar de duurzaamheid kijken, niet anders concluderen dan dat de all electric oplossing, de oplossing die de vertrokken wethouder Karin Dekker voor ons Kloosterveners had bedacht, meestal geen gunstige optie is. Dat we zelfs betwijfelen dat deze optie voor CO2 emissie momenteel (dwz: de komende jaren) goed uitpakt vanwege de huidige “elektriciteitsmix”: elektriciteit wordt deels opgewekt door een ook nog eens veel slechter renderende gascentrale (dan uw eigen CV ketel) en nu in deze roerige tijden wordt zelfs weer gebruik gemaakt van kolencentrales die veel meer CO2 emitteren dan gascentrales en dus ook uw huidige CV ketel. 

Ja maar ik koop groene stroom in

Tja, dat is een papieren trucje: er worden certificaten gekocht in bijvoorbeeld Scandinavië waar ze veel witte stroom uit waterkracht opwekken. 

Wat er uit uw stopcontact komt, trekt zich daar niets van aan. Daaruit komt stroom deels opgewekt door zon/wind/water, door kernenergiecentrales en door gas- en kolencentrales. De zogenaamde electriciteitsmix. Het enige voordeel is dat zo’n groene stroom certificaat energieleveranciers er toe aan zetten om te investeren in groen stroom. 

Tot zover deze update

Namens Duurzaam Kloosterveen, Dick van den Brand 

Nieuwsbericht 3-6-2022

Beste Lezer(s),

Afgelopen 16 maart hebben Dick van den Brand en ik uitleg gegeven aan de cliëntenraad van Vaart Welzijn over onze werkgroep. Het doel was voornamelijk het geven van informatie over de energietransitie en het beantwoorden van vragen.

Een prettige ontmoeting waarbij we, hopelijk, de aanwezigen verder hebben kunnen helpen.

Woensdag 16 maart was in alle opzichten een bijzondere dag. Zoals velen van jullie ongetwijfeld weten stond ik als kandidaat raadslid op de kieslijst van ASSEN CENTRAAL. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een beëdiging als raadslid op 30 maart j.l. In de afgelopen periode is mij een aantal keren gevraagd of ik dan stop met mijn werk voor de werkgroep Duurzaam Kloosterveen. Antwoord hierop is: Nee!!! 

Als raadslid kan ik juist mijn kennis op het gebied van de energietransitie, die ik dankzij mijn deskundige collega’s in het team heb gekregen, niet alleen gebruiken voor Kloosterveen, maar voor heel Assen. Wat wel gaat gebeuren is dat ik iets minder op de voorgrond ga treden als lid van de werkgroep. De stukken die we vanaf nu op de site plaatsen zullen niet meer door mij ondertekend worden. Dit om elke schijn van belangenverstrengeling of wat dan ook te vermijden. Wat overigens niet betekend dat ik niet meer benaderbaar ben. Ik zou juist het tegenovergestelde willen zeggen. Naast de energietransitie ben ik ook een groot voorvechter van communicatie en participatie.

Op de site hebben we weer een aantal interessante stukken geplaatst. Het ene gaat over de aanschaf van zonnepanelen en het andere over de hybride warmtepomp. Ook de, op dit moment hoge gasprijzen zijn voor ons aanleiding geweest om er een stuk over te schrijven.

We blijven onze uiterste best doen om zo adequaat mogelijk te anticiperen op de nieuwsberichten, maar je begrijpt dat we wel de tijd nemen om onze stukken feitelijk juist te laten zijn. We hebben een breed netwerk die we geregeld vragen om advies.

Je kunt de stukken vinden onder Persberichten en Nieuws, Kosten & achtergronden.

Vragen en/of opmerkingen kun je stellen via onze site, maar mocht je liever persoonlijk contact hebben, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

Groet,

Anita

Links naar de stukken

Nieuwsbericht 1-3-2022

Beste lezer(s),

In de afgelopen periode heeft een delegatie van de werkgroep, wijkbewoners (geen teamleden van de werkgroep) en de gemeente Assen gewerkt aan een communicatie/participatieplan voor Kloosterveen. Dit plan is afgelopen 16-2 aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens het proces voor het opstellen van het plan zijn er zowel door de werkgroep, als door anderen commentaren geleverd op de inhoud van het plan. Hieraan is niet in alle gevallen gehoor gegeven. Het plan zal na de verkiezingen worden besproken in de gemeenteraad. Je kunt het plan vinden onder de volgende (link).

De werkgroep heeft een vervolggesprek gehad met alle deelnemers die ook betrokken zijn geweest bij het opstellen van het addendum, behalve wethouder Dekker die vanwege ziekte verstek moest laten gaan. Tijdens dit gesprek is ook het communicatie/participatie plan kort besproken. De werkgroep heeft een plan van aanpak opgesteld met de titel: “Kloosterveen verduurzamen…zo kan het wel!” Het complete plan zal staan onder het hoofdstuk: Brieven en Rapportages (link)

De deelnemers aan het onderzoek van Witteveen&Bos hebben de vraag gekregen om hun uitkomsten ter beschikking te stellen aan een drietal installateurs die benaderd zijn om onderzoek te doen naar mogelijkheden om te verduurzamen in onze wijk. Om juist onafhankelijkheid te krijgen in een onderzoek vindt de werkgroep het geen goed idee om de installateurs met voorkennis de wijk in te laten gaan. Een lid van de werkgroep, die mee heeft gedaan aan het onderzoek van Witteveen&Bos, heeft om die reden dan ook geen toestemming gegeven voor het delen van de informatie over zijn/haar woning.

Op 3 maart a.s. zal de kosten/techniek groep weer bij elkaar komen om het rapport van Witteveen&Bos te bespreken en hoe er tot meer woningen gekomen kan worden waar door de installateurs onderzoek gedaan gaat worden. Het mag duidelijk zijn dat het voor de werkgroep van het allergrootst belang is dat er nu een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden. Hierbij is ook uiteraard van belang dat alle mogelijke technieken worden onderzocht en doorberekend worden. Rekening houdend met het warmteafgiftesysteem, grootte van de woning, aantal mensen die in de woning wonen of regelmatig verblijven en eventuele (ver-) bouwkosten. 

Op 16 maart a.s. zullen Dick van den Brand en ondergetekende een presentatie gaan geven voor de clientenraad van Vaart Welzijn. Doel is om informatie te verstrekken, zodat Vaart Welzijn ook meer kennis kan vergaren t.a.v. de energietransitie.

Voor vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

Nieuwsbericht 3-2-2022

Beste Lezer(s),

Begin januari hebben Dick van de Brand en ondergetekende een bezoek gebracht aan installatiebedrijf Jongsma in Assen. Een uitgebreid verslag van dit bezoek vind je onder het hoofdstuk: Brieven en Rapportages of zie link.

Afgelopen 26-1 hebben we een online meeting gehad met de communicatie/participatie werkgroep. Zoals bekend zitten we hier samen met wijkbewoners en de gemeente te werken aan een communicatie/participatie plan. Dit plan, voorzien van alle commentaren, wordt komende week aangeboden aan het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal hier verder door het college over gesproken worden met de gemeenteraad. Zodra het mogelijk is zullen wij dit plan op onze website plaatsen. Ik hou je op de hoogte!

De kosten/techniek werkgroep zal 24-2 weer bijeenkomen. Zoals het er nu naar uitziet zal dit plaatsvinden in het MFA in de Kloosterveste. Fijn om elkaar fysiek te spreken. Op de agenda zal o.a. het rapport van Witteveen&Bos staan.

Komende woensdag (9-2) zal de werkgroep weer een gesprek hebben met wethouder Dekker en wethouder Vlieg. Het gesprek had al eerder plaats moeten vinden, maar Corona gooide roet in het eten. We zullen uiteraard spreken over de ontwikkelingen in Kloosterveen, maar ook de wijk Lariks zal ter sprake komen. In deze wijk staat aan de Ellen een flat die verwarmt wordt middels een warmtepomp. Nadat wij, Dick en ik, verontrustende verhalen hoorden over mensen die daar in de kou zitten, hebben we een bezoek gebracht aan de flat. Helaas bleken de verhalen te kloppen. We komen hier z.s.m. met een uitgebreid verslag op terug.

Heb je vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

Nieuwsbericht 14-1-2022

Beste Lezer(s),

Allereerst natuurlijk namens het hele team van Duurzaam Kloosterveen, de allerbeste wensen voor 2022! Ook dit jaar zullen we ons blijven inzetten voor de wijk en regelmatig op onze site informatie plaatsen.

In de afgelopen periode heeft het energieadviesbureau Witteveen&Bos onderzoek gedaan in onze mooie wijk. De resultaten hebben zij per mail aan de deelnemers van de meedenkgroep gestuurd. Er volgt nog een evaluatiegesprek, maar wij hebben als werkgroep alvast een mail gestuurd met onze commentaren. Dit vind je onder het hoofdstuk “Verzonden brieven” of klik hier voor de mail.

We hebben zeer veel interesse in mensen die gaan, of al bezig zijn met, verduurzamen. Binnen ons team is Joel een goed voorbeeld van de acties die hij in de afgelopen jaren al heeft ondernomen op het gebied van verduurzaming. Hij heeft dat op onze site geplaatst onder het hoofdstuk “voorbeelden“. 

Hierbij een oproep: Ben je of ga je verduurzamen, laat het ons dan weten. We zijn zeer geïnteresseerd in: soort huis, samenstelling van de bewoners van je huis, grootte van je huis, welke maatregelen heb je genomen om te verduurzamen, wat zijn de kosten van het verduurzamen, wat zijn je besparingen, hoe bevalt je “nieuwe” systeem?

Vanuit ons team hebben we geregeld gesprekken met bedrijven en organisaties over verduurzamen. Er zijn veel ideeen en, bijna, alles is technisch mogelijk. Wat voor ons het allerbelangrijkst is, is dat het duidelijk moet zijn wat het totale kostenplaatje wordt, wat het aan energie(-kosten) bespaard en of het voldoet aan de gestelde comfort eisen van de woningeigenaar of huurder. Uiteraard zullen we informatie hierover delen, zodra wij dit beschikbaar hebben.

Heb je vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

Nieuwsbericht 20-12-2021

Beste Lezer(s),

Zoals al eerder beloofd dan nu het artikel over de warmtepomp. Onze technici hebben het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Het artikel staat onder het hoofdstuk: Achtergronden – LT en HT warmtepompen. Mocht er naar aanleiding van het artikel vragen zijn, aarzel dan niet om te mailen/bellen/appen.

Uiteraard blijven we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie nauwlettend in de gaten houden. We zullen je wanneer daar aanleiding toe is, op onze site, tekst en uitleg geven. 

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor de inwoners van Kloosterveen. Aanleiding is natuurlijk de energietransitie visie warmte, waar een Addendum aan is toegevoegd. Heb je het Addendum nog niet gelezen, kijk dan op onze site onder het hoofdstuk: Brieven en rapportages – Addendum warmtetransitie visie Assen.

Doel is en blijft voor de werkgroep een transitie die transparant, eerlijk en samen met wijkbewoners gestalte wordt gegeven. Voorop staat: geen dwang en alleen jij als woningbezitter bepaald wanneer en hoe/wat je gaat doen t.a.v. verduurzaming.

Ook in het komende jaar zullen we ons blijven inzetten voor onze mooie wijk. We gaan nu even van een korte vakantie genieten, maar we zijn en blijven altijd bereikbaar voor vragen enz.

Ik wens jullie, mede namens team Duurzaam Kloosterveen, hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol 2022!!!

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024

Nieuwsbericht 16-12-2021

Beste lezer(s),

Het is een tijdje rustig geweest op de site van Duurzaam Kloosterveen. Dat betekend niet dat we niets gedaan hebben. De vele werkgroepen, die door de gemeente in het leven geroepen zijn, vergen veel van onze tijd en inzet. We doen het graag!

Een goede voorlichting en eerlijke informatie staan voor ons centraal. Ook een goede communicatie/participatie met wijkbewoners en andere belangstellenden zijn voor ons belangrijke zaken. We houden de nieuwste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Voordat we informatie plaatsen op onze site wordt dit zorgvuldig gecheckt door onze deskundigen. Soms kan het daarom wat langer duren voordat wij reactie kunnen geven op nieuws. Denk bijv. aan de HT warmtepomp van Vattenfall. Op dit moment zijn we hier druk mee bezig en zodra we hier iets over kunnen zeggen dan zullen we dat zeker doen.

Waar we wel iets over willen en kunnen vertellen is over het energiebureau Witteveen&Bos die afgelopen maandag hun eerste bevindingen met ons en andere wijkbewoners hebben gedeeld. Een verslag hiervan vind je onder het hoofdstuk: Brieven en Rapportages.

We blijven iedereen op de hoogte houden en we nodigen jullie graag uit om ervaringen t.a.v de energietransitie visie met ons te delen, zowel positief als negatief.

Groet,

Anita de Rijke
06-28803024

Nieuwsbericht 18-10-2021

Beste lezer(s),

In de afgelopen weken is de verhoging van de energieprijzen het gesprek van de dag. Veel mensen maken zich zorgen. We horen verhalen van mensen die de verwarming lager zetten, een trui (extra) aantrekken en hopen op een winter die niet al te koud zal zijn! Ook de werkgroep Duurzaam Kloosterveen maakt zich zorgen over deze onwenselijke ontwikkeling.

Er zijn ook minder negatieve geluiden, zoals de verlaging van de energiebelasting. Maar wat betekent dat nu precies? Leden van ons team hebben een duidelijk en heldere uiteenzetting voor je gemaakt. Je kunt dit vinden onder het hoofdstuk: ” Energiekosten”.

Verder is er vorige week een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis met de projectleider transitievisie warmte, Inge Albregtse. Naast een vertegenwoordiging van de werkgroep was er ook iemand aanwezig van de meedenkgroep. Doel van de bijeenkomst was om, na presentaties van een tweetal adviesbureaus, een keuze te maken voor een van de twee. Het adviesbureau, Witteveen en Bos,  gaat  nog dit jaar een quick scan  uitvoeren van onze wijk. Zij komt met een advies welke huizen op welke manier verduurzaamt zouden kunnen worden. Gekeken wordt naar grootte, bouwjaar, type enz. Dit gebeurt dus op afstand, er komt geen adviseur bij je aan de deur.

De werkgroep zal nauw bij dit proces betrokken worden en zal gevraagd en ongevraagd advies geven. Wij houden je natuurlijk op de hoogte via onze site. Het rapport zal eind dit jaar klaar zijn. 

De werkgroep is uitgenodigd voor een bijeenkomst van JA21, waar ook de gehele tweede kamer fractie aanwezig zal zijn. Wij geven gehoor aan deze uitnodiging en zullen een presentatie geven aan de aanwezigen. We willen wel benadrukken dat wij, als werkgroep, geen politieke partij aanhangen, maar wel de politiek nodig hebben om ons verhaal te kunnen vertellen. De gevolgen voor de inwoners van Nederland ten aanzien van de energie transitie zijn veel groter dan politiek Den Haag beseft…… 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel niet…wij horen het graag!

Groet,

Anita de Rijke

06-28803024